32. seja Državnega zbora

V nadaljevanju je dnevni red seje državnega zbora. Naš zakon se obravnava pod točko 13. Upam, da bo za nas srečna.

Številka: 060-01/11 – 7/
Datum: 7. 10. 2011

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora
S K L I C U J E M

32. sejo Državnega zbora, ki se bo pričela
v ponedeljek, 17. oktobra 2011 ob 10. uri
v veliki dvorani Državnega zbora, Ljubljana, Šubičeva 4.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Vprašanja poslank in poslancev

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Stanovanjskega zakona (SZ-1B), skrajšani postopek, EPA 1970-V
– Poročilo Odbora za okolje in prostor z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 5. 10.2011.
– Mnenje Vlade je objavljeno v računalniškem omrežju Državnega zbora.

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-D), skrajšani postopek, EPA 2014-V
– Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.
– Mnenje Vlade je objavljeno v računalniškem omrežju Državnega zbora.

4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-F), skrajšani postopek, EPA 2019-V
– Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 6. 10. 2011.
– Mnenje Vlade je objavljeno v računalniškem omrežju Državnega zbora.

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-A), skrajšani postopek, EPA 2027-V
– Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1C), skrajšani postopek, EPA 2068-V
– Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu z dne 31. 8. 2011.
– Poročilo Odbora za gospodarstvo je objavljeno v Poročevalcu z dne 3. 10. 2011.

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A), skrajšani postopek, EPA 2085-V
– Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 6. 10. 2011.

8. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1F), tretja obravnava, EPA 1676-V
– Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu z dne 26. 9. 2011.

9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C), tretja obravnava, EPA 1804- V
– Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu z dne 14. 9. 2011.

10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici (ZKGZ-C), druga obravnava, EPA 1788-V
– Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu z dne 22. 4. 2011.
– Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavljen v Poročevalcu z dne 6. 10. 2011.
– Mnenje Vlade je objavljeno v računalniškem omrežju Državnega zbora.

11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B), druga obravnava, EPA 1893-V
– Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.

12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K), druga obravnava, EPA 1892-V
– Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.

13. Predlog zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD), druga obravnava, EPA 1927-V
– Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljen v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.
– Mnenje Vlade je objavljeno v računalniškem omrežju Državnega zbora.

14. Predlog zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1), druga obravnava, EPA 1929 – V
– Poročilo Odbora za okolje in prostor z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 5. 10. 2011.
– Mnenje Vlade je objavljeno v računalniškem omrežju Državnega zbora.

15. Predlog zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), druga obravnava, EPA 1973 -V
– Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.

16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H), druga obravnava, EPA 2017 – V
– Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.

17. Predlog zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI), druga obravnava, EPA 2035 – V
– Poročilo Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 6. 10. 2011.

18. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-A), druga obravnava – EPA 2038 – V
– Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.

19. Predlog zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), druga obravnava, EPA 2039 – V
– Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino z Dopolnjenim predlogom zakona je objavljeno v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.

20. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilstvu (ZZdrav-A), EPA 1953-V
– Zahteva Državnega sveta je objavljena v Poročevalcu z dne 3. 10. 2011.
– Zakon je objavljen v Poročevalcu z dne 3. 10. 2011.
– Poročilo Odbora za zdravstvo boste prejeli kasneje.

21. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. maja 2006 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD-A), EPA 343-V
– Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.
– Poročilo Odbora za zunanjo politiko (z Dopolnjenim predlogom zakona) boste prejeli kasneje.

22. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Azerbajdžan o obrambnem sodelovanju (BAZOS), EPA 1269-V
– Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.
– Poročilo Odbora za zunanjo politiko (z Dopolnjenim predlogom zakona) boste prejeli kasneje.

23. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta, o varovanju tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije (MVTPIEU), EPA 2182-V
– Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.
– Poročilo Odbora za zunanjo politiko (z Dopolnjenim predlogom zakona) boste prejeli kasneje.

24. Predlog odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-E), EPA 2036 – V
– Predlog odloka je objavljen v Poročevalcu z dne 3. 8. 2011.
– Poročilo Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj je objavljeno v Poročevalcu z dne 6. 10. 2011.

25. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011(OdPDFP1011-A), EPA 2125 – V
– Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko z Dopolnjenim predlogom odloka je objavljeno v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.

26. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz državnega proračuna v letu 2011, EPA 2163-V
– Predlog sklepa je objavljen v Poročevalcu z dne 5. 10. 2011.

27. Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2010, EPA 2020-V
– Letno poročilo je objavljeno v Poročevalcu dne 25. 7. 2011.
– Informacija o uresničitvi Priporočil Državnega zbora ob obravnavi Petnajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2009 in Mnenje Vlade Republike Slovenije k Šestnajstemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2010 sta objavljena v računalniškem omrežju Državnega zbora.
– Poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti s predlogom priporočila je objavljeno v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.

28. Poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za leto 2010 (TAJNO), EPA 1988-V
– Poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb boste prejeli na seji.
– Predlog stališč in sklepov je objavljen v Poročevalcu z dne 6. 7. 2011.
(Na podlagi drugega odstavka 101. člena Poslovnika Državnega zbora bo zbor poročilo obravnaval brez navzočnosti javnosti, predlog stališč in sklepov pa v nadaljevanju na odprti seji.)

29. Predlog stališča Republike Slovenije do Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji, EPA 2175-V, U 317
– Predlog stališča je objavljen v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.
– Poročilo Odbora za zadeve Evropske unije in Odbora za zunanjo politiko je objavljeno v Poročevalcu z dne 7. 10. 2011.

30. Mandatno-volilne zadeve
– Zadeve, predložene do začetka obravnave točke.

Amandmaji k 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 27. in 28. točki dnevnega reda se vlagajo do vključno torka, 11. oktobra 2011.

Amandmaji k 19. in 25. točki dnevnega reda se vlagajo do nedelje, 16. oktobra 2011 do 12. ure.

Ljubo Germič