IZOP v Mariboru nudi pomoč izbrisanim podjetnikom že več kot 20 let

Avtor: prof. dr. Šime Ivanjko

Na IZOP – Inštitutu za zavarovalništvo in pravo v Mariboru vsak dan prejemamo prošnje za svetovanje prizadetim družbenikom izbrisanih družb v obdobju 1999 – 2008 v skladu z novo sprejetim Zakonom o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR). Država je končno po 22 letih priznala, da je sprejetje Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) bila huda pravna napaka, ki je oškodovala deset tisoče družbenikov praviloma v družinskih podjetjih.

IZOP-Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru je od svoje ustanovitve aktivno sodeloval pri pripravi vseh dosedanjih poskusov odprave posledic tega zakona. Bil je uspešen zlasti 2011. leta pri odpravi tega zakona za bodoče izbrise družb. Z ZOKIPOSR pa je podana možnost, da oškodovani družbeniki uveljavljajo delno odškodnino za škodo, ki jim je bila povzročena na način in po postopku, ki ga ne pozna nobena država.

Kako so bili upniki, ki so dobili 1999. leta kot darilo države na podlagi ZFPPod, vztrajni pri uveljavljanju poplačila svojega darila, dokazuje vloga oškodovanca NN, ki se je obrnil na IZOP.

Oškodovanec NN, kateremu je bila družba izbrisana leta 2000, je zaprosil IZOP za pomoč, ker je dobil pred dnevi sklep o izvršbi za plačilo obveznosti njegove izbrisane družbe iz 1996. leta.

Naj takoj pojasnim, da je sklep pravno pravilen in v skladu z zakonom ter ga ni mogoče ovreči s kakršnim koli pravnim sredstvom.

Obveznost je bila iztožena zoper družbo že ob koncu 1999. leta, vendar družba ni imela sredstev za plačilo, družbenik pa ni bil dolžan plačati dolgov družbe d.o.o. Leta 1999 je bil sprejet ZFPPod, na podlagi katerega je bila njegova družba izbrisana in z izbrisom je prešel dolg družbe ex lege na družbenika, kar je v nasprotju z vsemi korporacijskimi standardi. Prehod dolga bi bil mogoč samo na podlagi sodne odločbe o spregledu pravne osebnosti, kar pa ni bil slučaj.

Upnik je dobil takrat podatek v oglasnem delu Uradnega lista, da je družbenik po ZFPPod postal dolžnik omenjene obveznosti izbrisane družbe. Takoj je vložil predlog za izvršbo (obveznost iz sodbe zoper družbo iz 1999. leta je po zakonu prešla na družbenika kot univerzalnega naslednika, kot je razlagalo Ustavno sodišče.)

Ker prva izvršba ni bila uspešna, je vlagal vsakih nekaj let nove predloge, tako da njegova terjatev ni zastarala vse do decembra 2021, s katerim je sedaj podaljšana obveznost družbenika ponovno za deset let. (Po zakonu upnik vedno z vsakim novim predlogom za izvršbo podaljšuje zastaralni rok za deset let.)

(Da gre za resnični primer, navajam le št. sklepa o izvršbi 3190 I 2092/2020 z dne 8. 10. 2020 Okrajnega sodišča v …)

Po dosedanjih ugotovitvah bo ta družbenik uspel doseči, da bo država plačala to obveznost na podlagi prevzema dolga v skladu z možnostjo, ki jo ponuja ZOKIPOSR, čeprav družbenika čakajo še pravni zapleti, o čemer bom poročal enkrat pozneje.

Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov po ZOKIPOSR je zelo zapleteno in negotovo zaradi spornih določb, ki so bile vnesene v zakonski tekst z amandmaji v postopku sprejemanja zakona v Državnem zboru.

Avtor: Janez Mohorič

Kdor je spremljal prizadevanja za sprejem zakona o popravi krivic,… je danes najmanj kar je – razočaran. Zakaj tako drastičen poseg z amandmaji v predlog zakona katerega je pripravil DS vedo verjetno samo tisti, ki imajo moč in cilj, da se dokaže, da je bil ZFPP leta 1999 sprejemljiv in neoporečen. Zanimivo je da večina vrhunskih pravnikov , tudi večina nekdanjih ustavnih sodnikov, priznava da je bilo z ZFPP nekaj hudo narobe, tudi velika večina ostalih eminentnih pravnikov se zaveda napake ki je bila storjena, je pa – lahko rečemo lobistična skupina ki je pripravljena da naredi vse da se njeno delo pri pripravi predloga ZFPP ne bi omadeževalo, neverjetno kako gredo dobesedno preko trupel – oškodovancev, ne priznati za vsako ceno. Je to strah pred očitki strokovnosti, je strah pred izgubo moči… Pravniki naj bi spoštovali pravna načela etike, morale… Nekaj pa vseeno moramo vedeti, vsaka napaka, vsak zakon ki ima znake kršitve človekovih pravic se prej ali slej prizna in popravi, tako bo tudi v tem primeru, saj je država le priznala napako, z amandmaji je sicer popolnoma spremenila koncept zakona o popravi krivic – ZOKIPOSR, ja žalostno je da se morajo državljani boriti z vsemogočno državo oz. proti lobijem, ki odgovorne v državi prepričajo v kršitve naše Ustave in EU prava…